e-Kolekcja Czasopism Polskich - opis projektu

Projekt, którego celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do poczytnych i rzadkich tytułów prasy polskiej i polskich czasopism naukowych, dzięki przeniesieniu ich na nośniki cyfrowe i umieszczeniu w Internecie, powstał z inicjatywy Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie i w założeniu stanowił przedsięwzięcie realizowane wspólnie z Biblioteką Narodową.

Zasady współpracy przy realizacji projektu określa Porozumienie dotyczące współpracy w zakresie dygitalizacji polskiej prasy i czasopism naukowych zawarte między obiema bibliotekami w dn. 8.01.2003 r.

Istota projektu polega na dygitalizacji kopii mikrofilmowych, a nie oryginałów czasopism. W momencie zawierania umowy takie rozwiązanie pozwalało na optymalne połączenie możliwości technicznych jakimi dysponował BUW, z możliwościami wykorzystania do tego celu zbioru mikrofilmów czasopism polskich, tworzonego w BN od ponad czterdziestu lat. W tym czasie zdołano skompletować i scalić na taśmie mikrofilmowej ok. 3500 tytułów czasopism, tworząc ciągi nie spotykane w oryginale w żadnej z polskich bibliotek. Ich dostępnosć jest wszakże ograniczona. Przekonwertowanie wybranych , najbardziej poszukiwanych tytułów na format cyfrowy eliminuje tę barierę, a w przypadku umieszczenia ich w Internecie pozwala na swobodny dostęp do treści czasopisma w każdej chwili i z każdego miejsca.

Uzyskane rezultaty można oglądać na stronach domowych BUW i BN. Realizatorzy starają się, żeby skany były czytelne, a wyszukiwanie proste i zgodne z praktyką. Wykorzystuje się w tym celu spisy treści, które pozwalają na wyszukiwanie rozszerzone (rok, zeszyt, artykuł). W przypadku ich braku wyszukiwanie ma zakres podstawowy (rok, zeszyt), ale dla ułatwienia zamieszcza się zestawy miniatur poszczególnych stron każdego numeru czasopisma. Toteż oceny czytelników i innych bibliotek są pozytywne. Zastrzeżenia budzi tylko zbyt wolne tempo przyrostu kolekcji (stan na 1.09.2006 r. wynosił 13 tytułów i 121 roczników). Wynika to jednak z faktu, że do 2005 r. projekt ten był realizowany i finansowany wyłącznie przez BUW.

W 2006 r. odnotowano pewną intensyfikację działań, dzięki nawiązaniu współpracy z bibliotekami Muzeum Sportu i Turystyki oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Z ich inicjatywy i przy ich współudziale finansowym zdygitalizowano duże ciągi czasopism „Przegląd Sportowy”, „Przegląd Gospodarczy” oraz „Życie Gospodarcze”.

Wniosek nasuwa się sam: współpraca z innymi bibliotekami, zainteresowanymi przeniesieniem na format cyfrowy poczytnych czasopism, to sposób, aby w następnych latach osiągnąć dalszy i bardziej efektywny rozwój
e-Kolekcji Czasopism Polskich.


© Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie 2007